RSM governing council

Governing Council of Rashtriya Shikshan Mandal, Pune (2020-2025)

∙ Dr.Dilip P.Puranik-

-Dr.Bhalchandra K.Bhagwat-

∙ Dr. Rajendra S. Huparikar –

∙ Dr.Ramesh N. Gangal –

∙ Dr.Vijay V. Doiphode –

∙ Dr.Suhas N. Parchure -

∙ Dr. Bhalchandra G. Dhadhphale -

∙ Dr. Madhukar R. Satpute -

∙ Dr. Sanjay. G. Gavane-

∙ Adv.Shrikant N. Patil -

∙ Dr. Sadanand V. Deshpande -

President

Vice President

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Sr.NoName Designation
01 Dr. Dilip P. Puranik President
02 Dr. Bhalchandra K. Bhagwat Vice President
03Dr. Rajendra S. Huparikar Secretary
04Dr. Ramesh N. Gangal Treasurer
05Dr. Vijay V. Doiphode Member
06Dr. Suhas N. Parchure Member
07Dr. Bhalchandra G. Dhadhphale Member
08 Dr. Madhukar R. Satpute Member
09 Dr. Sanjay. G. Gavane Member
10 Adv. Shrikant N. Patil Member
11 Dr. Sadanand V. Deshpande Member
Scroll to Top