Board Of Research Studies (Bors)

Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune

Board Of Research Studies (Bors)

Sr. No Name SUBJECT / DEPARTMENT
01 Dr. Sadanand V. Deshpande – Principal & Chairman (BORS)
Dr. Mohan Joshi – (Professor) - Member
Dr. Manjiri Deshpande – Professor - Invitee Member
Dr. Supriya Gore – Sanskrit Samhita Siddhant
Dr. Saroj Patil – HOD Sharir Rachana
Dr. Minakshi Randive – HOD Sharir Kriya
Dr. Sadanand V. Deshpande – Principal
Dr. Mohan Joshi – (Professor) - Member
Dr. Manjiri Deshpande – Professor - Invitee Member
Samhita
Rachana Sharir
Kriya Sharir
02 Dr. Apoorva Sangoram – HOD Dravyaguna
Dr. Priyadarshan Joglekar – Professor - Agadtantra
Dravyaguna
Agadtantra
03 Dr. Indira Ujagare – HoD Rasashastra
Dr. Sadanand V. Deshpande – Principal
Dr. Mohan Joshi – (Professor) - Member
Dr. Manjiri Deshpande – Professor – Invitee Member
Rasashastra
04 Dr. Sunil Pandhare – HoD Rognidan
Dr. Mihir Hajarnavis – HoD Swasthavritta
Dr. Sanjay Gavane – HoD Prasutitantra Strirog
Rognidan Swasthavritta Prasutitantra Evum Strirog
05 Dr. Vikas Jaybhay – HOD Kaumarbhritya Dr. Sadanand V. Deshpande – Principal
Dr. Mohan Joshi – (Professor) - Member
Dr. Manjiri Deshpande – Professor – Invitee Member
Kaumarbhritya
06 Dr. Sangeeta Sawant – Asst. Professor Kayachikitsa
Dr. Nandkishor Borse – HoD Shalyatantra
Dr. Sangeeta Salvi – HoD Shalakyatantra
Dr. Rajendra Huparikar – HoD Panchakarma
Kayachikitsa Shalyatantra Shalakyatantra Panchakarma
Scroll to Top