Parent-Teacher Committee

Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune

Parent-Teacher Committee

Sr. No Name Designation
1 Dr. Saroj Patil Chairperson
2 Dr. Mihir Hajarnavis Secretary
3 Dr. Indira Ujagare Vice Principal
4 Mrs. Sangeeta Borse Vice Principal
5 Teacher Representative
Dr. Madhura Kulkarni
Dr. Laxman Lavgankar
Dr. Priyadarshan Jogalekar
Dr. Asmita Jadhav
Dr. Vikas Jaybhay
Dr. Rucha Ganu
Dr. Jaydeep Gangal
Dr. Sangeeta Sawant

Member -I year BAMS
Member -I year BAMS
Member -II year BAMS
Member -II year BAMS
Member -III year BAMS
Member -III year BAMS
Member -IV year BAMS
Member -IV year BAMS
6 Parent Representative Member -I year BAMS
Member -I year BAMS
Member -II year BAMS
Member -II year BAMS
Member -III year BAMS
Member -III year BAMS
Member -IV year BAMS
Member -IV year BAMS
Scroll to Top